תנאי שימוש באתר

1.     מבוא

1.1.          המבוא למסמך זה ונספחיו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.

1.2.          כותרות הסעיפים הוכנסו לשם הנוחיות בלבד ואין להם, ולא יינתן להם, כל משקל בפירושו.

1.3.          ההסכם נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והוא מכוון לשני המינים כאחד.

1.4.          הגדרות

1.4.1.     “החברה” – יור רייט פתרונות בע”מ (מופעל על ידי עו”ד הילה אהרוני).

1.4.2.     “ההסכם” – מסמך תנאי שימוש זה.

1.4.3.     “הפלטפורמה” או “האתר” – פלטפורמה להצגת מידע ושירותים לסיוע בחישוב זכויות עובד על פי נתונים ומסמכים המסופקים על ידי המשתמש, המצויה בכתובת האינטרנט: www.right.io.

1.4.4.     “משתמשים” – כל מי שעושה שימוש כלשהו בפלטפורמה או גולש באתר.

1.5.          הפלטפורמה היא אתר אינטרנט המציג מידע, כלים ושירותים לסיוע בחישוב זכויות עובדים ובדיקת תלושי שכר. הפלטפורמה פועלת כשירות שהועמד לרשותך על ידי החברה. כל התכנים, המידע והשירותים הנמצאים בפלטפורמה או מסופקים באמצעותה ניתנים לשימוש אך ורק בכפוף לתנאי השימוש שלהלן.

1.6.          הסכם זה בא להסדיר את מערכת היחסים בין החברה לבין המשתמשים בפלטפורמה.

1.7.          השימוש בפלטפורמה מהווה הסכמה וקבלת תנאי הסכם זה. משתמש שאינו מסכים לתנאי השימוש (חלקם או כולם) המנוסחים בהסכם זה, אינו רשאי לעשות שימוש כלשהו בפלטפורמה או בחלק ממנה.

1.8.          תנאי הסכם זה נכונים לכל שימוש בפלטפורמה ובאתר, והשימוש במונח אחד נכון גם למונח השני, בשינויים המתחייבים.

1.9.          מובהר בזאת כי תנאי הסכם זה פועלים במקביל ובכפוף לתנאי השימוש של צדדים שלישיים, ככל שיהיו כאלה, והם באים להוסיף עליהם.

2.     תנאי שימוש

2.1.          המשתמש מתחייב להימנע מביצוע הפעולות הבאות ביחס לפלטפורמה והשירותים המסופקים באמצעותה:

2.1.1.     גלישה, סריקה או שימוש בפלטפורמה באמצעות תוכנות מחשב המיועדת לאסוף מידע, או לבצע פעולות בדרך של חיקוי משתמש רגיל, לרבות Bots או Crawlers וכדומה.

2.1.2.     מניפולציה על כתובת ה-URL של דפים פנימיים, בכדי להגיע לדפים פנימיים אליהם אין לו גישה ישירה (URL Hacking).

2.1.3.     העלאה או העברה של תוכן, או ביצוע פעולות, אשר יש בהן משום עבירה על חוקי מדינת ישראל או בכלל; ובכלל זאת להימנע מהעלאה, העברה או פרסום של תוכן אשר יש בו כדי להפר זכות יוצרים, סימן מסחר או סוד מסחרי של אחר, פרסום לשון הרע, דברי תועבה או פגיעה בפרטיותו של אחר.

2.1.4.     ביצוע פעולה בעיצוב האתר או הפלטפורמה, קוד המקור, אלמנטים או תכנים המופיעים באתר או בפלטפורמה, אשר הזכות לבצעה נתונה בלעדית, על פי חוק זכות יוצרים התשס”ח-2007, לבעל זכות היוצרים, שלא בהתאם לאמור בהסכם זה.

2.1.5.     התנהגות אלימה, בוטה, פלילית או כזו הפוגעת בכל צורה שהיא, כלפי החברה, כלפי משתמשים אחרים בפלטפורמה או כלפי נותני השירותים המסופקים באמצעות הפלטפורמה.

2.2.          המשתמש מצהיר בזאת כי כל מידע שיספק לאתר או לפלטפורמה, לרבות פרטים אישיים, הוא נכון ומדויק.

2.3.          חלק מהשירותים במסגרת הפלטפורמה יותנו בתשלום. כל שירות שיותנה בתשלום כאמור, יהיה כפוף לשימוש של כמות משתמשים ומוגבל בזמן, הכל לפי העניין וכפי שיוסדר על-ידי החברה.

2.4.          החברה שומרת לעצמה את הזכות:

2.4.1.     להפסיק או למנוע את השירות, או חלקים ממנו, ממשתמש אשר הפר סעיף מסעיפי הסכם זה, או בכלל; הכל על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, ומבלי שתהיה חייבת להודיע על כך מראש למשתמש. לא תישמע כל טענה של המשתמש בעניין זה.

2.4.2.     להסיר כל תוכן או לבטל כל פעולה אשר בוצעה על-ידי המשתמש ואשר יש בה משום הפרת סעיף מסעיפי הסכם זה, או בכלל.

2.4.3.     החברה תהיה רשאית לחסום גישה לפלטפורמה – מכתובות או מאתרים אשר עלולים לגרום נזק לחברה או מוצריה – הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה וללא צורך בהודעה מוקדמת.

3.     חשבון משתמש

3.1.          הגישה לשירותים מסוימים תתאפשר רק למשתמש אשר נרשם לפלטפורמה, ומסר לחברה פרטים מסוימים, לאשר ייקבעו על-ידי החברה (להלן: “חשבון משתמש” או “החשבון”).

3.2.          ההוראות הבאות יחולו על יצירת חשבון משתמש:

3.2.1.     יצירת החשבון כפופה למסירת פרטי תשלום בפורמט הנדרש בפלטפורמה ולסליקת תשלום דמי השימוש.

3.2.2.     חלה חובה למסור את מלוא הפרטים הנדרשים בעת פתיחת חשבון.

3.2.3.     אסור ליצור חשבון משתמש המכיל נתונים אשר אינם פרטיו האמתיים והמלאים של פותח החשבון.

3.2.4.     אסור ליצור חשבון עבור אדם אשר אינו נוכח מול צג המחשב או הטלפון בעת ההרשמה, או אשר אינו מאשר את תנאי הסכם זה.

לעניין הוראות אלו יודגש כי התחזות היא עבירה פלילית.

3.3.          מובהר בזאת כי על אף שהחברה נוקטת באמצעים לאבטחת תוכן חשבון המשתמש, היא אינה יכולה להבטיח בצורה מוחלטת את אי חשיפתו כתוצאה מחדירה לא מורשית, ולמשתמש לא תהיה כל טענה כלפי החברה בגין נזקים, אשר ייגרמו כתוצאה מחדירה לא מורשית לחשבון המשתמש.

3.4.          בעת יצירת חשבון משתמש, ייתכן והחברה תשלח למשתמש הודעת דוא”ל לצורך אימות פרטיו.

3.5.          כמו כן, על מנת לקבל את תוצרי הפלטפורמה, יידרש המשתמש להעלות לפלטפורמה קבצים סרוקים (בפורמט שיצוין בפלטפורמה) של מסמכים דוגמת תלושי שכר, דוחות נוכחות, טפסים שהוגשו לרשויות המס, הודעה לעובד על תנאי העסקה, הסכם העסקה, דוחות פנסיה וגמל וכיוצא באלו.

3.6.          המשתמש מאשר לחברה לשלוח לתיבת הדוא”ל שלו, לפי הפרטים שהוזנו בחשבון המשתמש, את הודעת האימות וכן עדכונים ואישורים ביחס לפעולות המשתמש בפלטפורמה, וכל הודעה אחרת, לרבות הודעות הכוללות שאלונים בנושא שביעות רצון המשתמש והצעות לשירותים הקשורים במידע שיופק באמצעות הפלטפורמה, וכן מהדורות דואר אלקטרוני הקשורות לשירותי הפלטפורמה (newsletter) או פרסומות.

3.7.          המשתמש מתחייב לשמור על הכללים הבאים, ביחס לסיסמה אשר תשמש לגישה לחשבון המשתמש, ולשירותי הפלטפורמה המאפשרים גישה אך ורק לבעלי חשבון משתמש (להלן: “הסיסמה”):

3.7.1.     אסור לגלות את הסיסמה לאחר או להזינה בהודעת דואר אלקטרוני.

3.7.2.     המשתמש מתבקש להודיע לחברה באופן מידי על כל חשד לשימוש לא מאושר שנעשה בחשבונו.

3.8.          משתמשים שהנם עורכי דין ו/או רואי חשבון רשאים לעשות שימוש בפלטפורמה עבור לקוחותיהם, בכפוף לכללים שלהלן:

3.8.1.     המשתמש קיבל מראש ובכתב את הסכמת לקוחו למסירת פרטים ומסמכים של הלקוח והעלאתם במסגרת הפלטפורמה.

3.8.2.     ידוע למשתמש כי החברה לא תהיה אחראית מול הלקוח בשום צורה ואופן לתוצאות בדיקת הפלטפורמה, וכי אין כל יחסים משפטיים בין לקוחו של המשתמש ובין החברה. המשתמש מתחייב בזאת לשפות את החברה באופן מלא ומיד עם דרישתה, בקשר עם כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה שתקבל החברה מלקוחו של המשתמש, בכל נושא הקשור עם הפלטפורמה ו/או עם השימוש בה ו/או עם תוצאות בדיקת הפלטפורמה.

3.8.3.     כל יתר הוראות תנאי שימוש אלה תחולנה גם על שימוש משתמשים שהנם עורכי דין.

4.     משלוח הודעות וקבלת הודעות פרסומת

מבלי לפגוע באמור לעיל ובנוסף אליו, המשתמש מאשר בזאת לחברה לשלוח לתיבת הדוא”ל שלו או למספר הטלפון שלו, לפי הפרטים שהוזנו בחשבון המשתמש, הודעות פרסומת על פי הגדרתם בחוק; ההסכמה לתנאי שימוש אלה בעת פתיחת חשבון משתמש, מהווה הסכמה לקבלת הודעות פרסומת; המשתמש רשאי בכל עת, להודיע לחברה על הפסקת הסכמתו לקבלת הודעות פרסומת.

5.     ביטול השירות והחזרים כספיים

5.1.          ביטול המנוי וקבלת החזר כספי יתאפשרו רק לאחר שליחת הודעת דואר אלקטרוני לכתובת: support@righty.io תוך 14 ימים ממועד התשלום, ובניכוי 5% או 100 ש”ח, לפי הנמוך משניהם, בתוספת עלויות הביטול של חברת האשראי, באם יהיו כאלה.

על אף האמור יודגש, כי החזר כספי יינתן (בכפוף לאמור לעיל) אך ורק במקרה בו הבקשה להחזר הוגשה לפני ביצוע החישוב וקבלת תוצרי הפלטפורמה על ידי המשתמש, ולאחר מכן לא יתאפשר כל החזר כספי מכל סוג שהוא.

5.2.          את החידוש האוטומטי של מינוי שנתי ניתן לבטל בעמוד הפרופיל על ידי לחיצה על כפתור ״ביטול מינוי״. המינוי יימשך עד לסוף החודש ולא יתחדש בחודש שלאחר מועד ההודעה. לא יינתן כל החזר כספי בגין חלק מהשנה שלא נוצל.

5.3.          כמו כן, מובהר כי לא ניתן לבטל הוראה ו/או עסקה ו/או עסקאות שהתשלום בגינן הוקדם ו/או נדחה ו/או נפרס לתשלומים. 

6.     תמיכה טכנית ושירות לקוחות

החברה מעניקה שירותי תמיכה טכנית בדואר אלקטרוני : support@righty.io בלבד. המענה לפנייה באמצעות הדואר האלקטרוני יארך עד 24 שעות לכל היותר ובדרך כלל יינתן בפרק זמן שאינו עולה על 90 דקות במהלך השעות 09:00 – 18:00 ביום עסקים רגיל.

7.     ספקי שירותים (עורכי דין/ רו”ח/ בודקי שכר מוסמכים/ יועצי מס/ חשבי שכר)

7.1.          ככל והמשתמש יעשה שימוש בשירות כלשהו מהשירותים המופצים באמצעות הפלטפורמה, דוגמת שירותי עורכי דין, שירותי בודק שכר מוסמך, שירותי רו”ח, שירותי חשב שכר או שירותי יועץ מס, ייתכן והמשתמש יידרש לתשלום בגין אותו השירות. במקרה כזה, המשתמש לבדו אחראי לתשלום מלוא הסכום הנדרש, כפי שיהיה מעת לעת, ישירות לספק השירות (המהווה צד שלישי), כפי שיידרש.

7.2.          החברה לא תהיה אחראית בשום מקרה, לתשלום במקום המשתמש, לשיפוי המשתמש או לכל נזק, הוצאה או הפסד שייגרמו לו כתוצאה מחובתו לשלם לספק השירות כאמור לעיל.

8.     הגבלת אחריות

8.1.          מובהר בזאת כי הפלטפורמה והשירותים המסופקים באמצעותה, יסופקו על-ידי החברה כמות שהם (As-Is), ללא התחייבות כלשהי מצד החברה, ובכלל זה כי הפלטפורמה והשירותים מתאימים לצרכיו של משתמש מסוים או למטרה מסוימת.

8.2.          החברה לא תישא בשום אחריות שהיא בגין נזק כלשהו שייגרם למשתמש (או למי מטעמו), בגין שימוש בפלטפורמה או בשירותים המסופקים ו/או מופצים באמצעותה; או בגין שימוש במוצרים או שירותים של צדדים שלישיים, בין אם שירותים אלה מסופקים באופן דיגיטלי ובין אם בכל אופן אחר.

לפיכך, המשתמש בפלטפורמה או בשירותים לא יוכל להעלות כל טענות, תביעות או דרישות כלפי החברה בגין כל אובדן, נזק או הפסד, ישיר או עקיף, אשר נגרם כתוצאה מהסתמכות על תכנים המסופקים במסגרת השירותים המוצעים בפלטפורמה.

8.3.          מבלי לגרוע מכלליות האמור יובהר, כי החברה אינה מספקת חוות דעת משפטית או חשבונאית, אחריות או יעוץ משפטי או חשבונאי בקשר עם הנתונים המופקים באמצעות הפלטפורמה. הנתונים המופקים באמצעות הפלטפורמה הנם כלי עזר לבדיקת זכויות העובד טרם פניה ליעוץ משפטי או במהלכו, ועל המשתמש לפנות ליעוץ משפטי מקצועי לשם בדיקה סופית של זכויותיו. כמו כן, ידוע למשתמש, כי עקרונות משפטיים מסוימים הנם נתונים לפרשנות משפטית או עובדתית ולפיכך לא ניתן לספק ודאות או אחריות על תוצאות בדיקת הפלטפורמה.

8.4.         עוד יובהר, כי השירותים המסופקים באמצעות הפלטפורמה הם שירותי חישוב בלבד שאינם ייחודיים לרואי חשבון ו/או עורכי דין. המסמכים והדוחות שימסרו על ידי הפלטפורמה אינם מהווים “מסמכים בעלי אופי משפטי” או “מסמכים בעלי אופי חשבונאי” בשום צורה שהיא ושימוש המשתמש בהם ככאלה הוא באחריות המשתמש בלבד. החברה אינה אחראית לכל שימוש שיעשה בתוצרים שהיא מספקת והם מסופקים לצורך הנגשת המידע בלבד והפיכתו לקריא, מובן ובהיר.

8.5.         החברה אינה עוסקת ואינה מסייעת למשתמש בפעולות הבאות:  (1) ייצוג וכל טיעון ופעולה אחרת בשמו לפני בתי משפט, בתי דין, בוררים וגופים ואנשים בעלי סמכות שיפוטית, או מעין שיפוטית; (2) עריכת מסמכים בעלי אופי משפטי, ייצוג במשא ומתן משפטי לקראת עריכת מסמך כזה; (3) ייעוץ וחיווי דעה משפטית.

8.6.          עוד יובהר, כי תוצאות בדיקת הפלטפורמה מתבססות על נתונים ומידע המסופקים על ידי המשתמש, וכל נתון או מידע חסר או לא מדויק יביאו לתוצאות שגויות. כמו כן, קיימות נסיבות עובדתיות שלא יכולות להיות ידועות לחברה ולא יכולות להילקח בחשבון במסגרת תוצאות בדיקת הפלטפורמה.

8.7.          למען הסר ספק, מובהר בזאת כי כל המידע המסופק באמצעות הפלטפורמה על ידי צדדים שלישיים, לרבות מפרסמים, נמסר כפי שהוא על-ידי ספקים שונים, והחברה אינה אחראית לאמתותו של המידע או כל חלק ממנו.

8.8.          מובהר בזאת כי החברה לא מתחייבת שהפלטפורמה תפעל 100% מהזמן; כי מעת לעת החברה תעדכן ותשדרג את מערכות הפלטפורמה – דבר שעלול לגרום להפסקה זמנית במתן השירות; וכי אין לחברה כל שליטה על זמינות שירותים המסופקים על-ידי צדדים שלישיים.

8.9.          באחריות המשתמש לבחון, טרם השימוש בפלטפורמה, כי הפלטפורמה אכן מתאימה לצרכיו, ולמשתמש לא תהיה כל טענה בשל אי התאמת הפלטפורמה לצרכיו.

8.10.       באחריות המשתמש לוודא טרם השימוש בפלטפורמה, את תקינות החיבור שלו לרשת האינטרנט – החברה לא תישא בכל אחריות בשל נזק אשר יתכן וייגרם למשתמש עקב בעיות או תקלות כלשהן בחיבורו לרשת האינטרנט, לתשתיות או לרכיב תקשורת כלשהו, לרבות תקלות, שיבושים או הפרעות שמקורן בספקי השירות או המידע, או בגין ליקויים בדרך העברת הנתונים או בתוכן המידע העובר מספקי המידע וספקי השירות. החברה אינה אחראית בצורה כלשהי לנזק שנגרם מחוסר יכולת להשתמש בשירותים המוצעים בפלטפורמה, כולם או חלקם, מכל סיבה שהיא. החברה אינה אחראית לנזקי תוכנה ונזקים אחרים אם יגרמו עקב השימוש באיזה מהשירותים המוצעים בפלטפורמה.

8.11.       מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ואף אם ייקבע על ידי רשות מוסמכת אחרת, ואף אם הפרה החברה את התחייבויותיה לפי תנאי שימוש אלה – מסכים המשתמש, כי בכל מקרה אחריות החברה כלפיו תוגבל לסכום של 1,000 ש”ח בלבד, וזאת למעט במקרה של פעולה בזדון של החברה.

8.12.       המשתמש מצהיר ומתחייב כי קרא והסכים לכל האמור להלן:

8.12.1. המידע והתוכן המוצגים בפלטפורמה (להלן: “המידע”) מבוססים על חקיקה ופסיקה, וחלקם נתונים לפרשנות.

8.12.2. המידע נועד לצרכי עזר, ידע ולימוד בלבד, ולא נועד להחליף ייעוץ מקצועי כלשהו. החברה אינה מציעה ייעוץ ואינה מספקת שירותי ייעוץ מכל סוג שהוא. חובת המשתמש לפנות לייעוץ לפי הצורך ולא להתבסס על שירותי הפלטפורמה מעבר לקבלת המידע המופיע בה.

8.12.3. האחריות לשימוש של המשתמש במידע ובתוצאות בדיקת הפלטפורמה, מוטלת על המשתמש בלבד; אין ולא תהיה לחברה כל אחריות בקשר לכל נזק, ככל שיגרם, בקשר לכך.

9.     מידע למפרסמים

9.1.          האמור להלן יחול על עורכי דין, רואי חשבון, בודקי שכר מוסמכים, יועצי מס וכל מפרסם אחר אחר אשר יפורסם מידע לגביו בפלטפורמה (להלן: “המפרסם”):

9.1.1.     הפרסום בפלטפורמה מהווה הסכמה וקבלת תנאי הסכם זה, לרבות סעיף ‏7 זה. מפרסם שאינו מסכים לתנאי השימוש (חלקם או כולם) המנוסחים בהסכם זה, אינו רשאי לפרסם בפלטפורמה או בחלק ממנה.

9.1.2.     המפרסם מצהיר בזאת כי כל מידע שיספק לאתר או לפלטפורמה, הוא נכון ומדויק.

9.1.3.     המפרסם מתחייב לשאת באחריות מלאה לכל נזק או פגיעה, ישירים או עקיפים, שייגרמו למשתמש או לכל צד שלישי שהוא, ממידע זה או כל שימוש שייעשה בהם או הסתמכות על מידע זה.

9.1.4.     החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק או למנוע את פרסום המידע, או חלקים ממנו, ממפרסם אשר הפר סעיף מסעיפי הסכם זה, או בכלל; הכל על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, ומבלי שתהיה חייבת להודיע על כך מראש למפרסם. לא תישמע כל טענה של המפרסם בעניין זה.

9.1.5.     המפרסם מתחייב כי ישפה ויפצה את החברה, בגין כל הפסד, נזק או חסר (לרבות הוצאות ושכ”ט עו”ד) שייגרמו לחברה, בקשר עם כל דרישה או תביעה שתופנה אליה, כתוצאה מפרסום של המפרסם בפלטפורמה, מכל גורם שהוא; כל זאת, תוך 30 יום ממועד קבלת דרישת החברה לראשונה בכתב.

9.1.6.     המפרסם יהא אחראי לפצות ושפות את החברה בגין כל נזק שייגרם לה כתוצאה מהעלאת תכנים על ידו שאינם אמת, לא-מדויקים, או פוגעניים או המהווים עוולה או עבירה לפי הוראות כל דין.

9.1.7.     האמור בסעיף ‏‏7 זה אינו גורע מכל זכות או סעד אחרים, העומדים לחברה לפי הסכם זה או לפי כל דין.

10.  היעדר אחריות לפרסומות ולקישורים יוצאים

10.1.       ייתכן ופרסומות למוצרי או שירותי צדדים שלישיים יהיו מוצגות בפלטפורמה בחסות שירות חיצוני, המתאים את הפרסומות לתוכן הדף. מובהר כי לחברה אין כל שליטה על בחירת הפרסומות המוצגות, סדר הופעתן או אמיתות תוכנן.

10.2.       חלק מהקישורים (Hyper-Links) המופיעים בפלטפורמה מפנים לאתרים בניהול או בבעלות צדדים שלישיים. מובהר כי הקישור לאתרים אלו נעשה אך ורק לנוחות המשתמש וכי החברה לא בחנה אתרים אלה, ואינה תומכת בהם או אחראית להם, לתוכנם או לאבטחתם, וכי גלישה, שימוש או מסירת מידע לאתרים אלו היא באחריותו המלאה של המשתמש.

10.3.       יודגש שלא קיימת אבחנה בין סימון קישורים פנימיים לקישורים יוצאים וכי באחריות המשתמש לוודא את כתובת ה-URL אליו מפנה קישור טרם השימוש בו.

11.  הודעה על תוכן מפר

11.1.       החברה אמונה על שמירת חוקי מדינת ישראל – אם נתקלתם בתוכן המפר את חוקי מדינת ישראל או בכלל, נודה לכם את תפנו את תשומת לבנו באמצעות משלוח הודעה, המפרטת את התוכן המפר ומהות ההפרה, לכתובת הדואר האלקטרוני support@righty.io.

12.  קניין רוחני

12.1.       החברה היא הבעלים של מלוא הזכויות, לרבות זכויות הקניין הרוחני (ולרבות סימני מסחר של החברה, ככל שישנם כאלה), בכל השירותים שיסופקו על-ידי החברה, ובכל הכלים שישמשו את החברה במהלך מתן השירותים. כל זאת, לרבות כל שינוי, שיפור, תוספת או יצירה נגזרת של האמור לעיל, ולמעט מוצרים ושירותים של צדדים שלישיים.

12.2.       המשתמש לא יהיה זכאי לעשות כל שימוש בפלטפורמה או בכל אחד מחלקיה, באופן הנוגד את הוראות הסכם זה, ואשר יש בו לפגוע בזכויות החברה או בזכויות של צד שלישי כלשהו – מבלי שקיבל את הסכמת החברה בכתב ומראש. תוכן השירותים וכן הורדת או העתקת תכנים מהפלטפורמה מותרים אך ורק לשימוש אישי ושאינו מסחרי, ובלבד שהמסמך שבו יעשה שימוש כאמור יכלול את מלוא סימני הגנת זכויות היוצרים והסימנים האחרים המגנים על זכויותיה של החברה או צד שלישי.

12.3.       המשתמש מעניק בזאת לחברה, באופן בלתי חוזר, רישיון שימוש מלא ובלתי מוגבל בזמן, באזור, באופי או בכמות השימוש, בכל התכנים אשר יעלה המשתמש לפלטפורמה; לרבות: העתקה, פרסום, שינוי, שיפור, תוספת או כל יצירה נגזרת של כל אחד מהתכנים האמורים לעיל.

מובהר בזאת כי בשום מקרה לא יהיה המשתמש זכאי לקבלת תשלום, פיצוי או תמלוגים מכל סוג שהוא, בגין כל שימוש שייעשה, אם ייעשה, על-ידי החברה או מי מטעמה, בכל אחד מהתכנים האמורים לעיל.

עוד מובהר כי ביחס לאמור בסעיף ‏10.3 זה, יחולו ביתר שאת הוראות סעיפים ‏2.1.3 ו-‏12.

12.4.       הוראות סעיף ‏10 זה יחולו אף לאחר הפסקת מתן השירות וסיומו של הסכם זה, מכל סיבה שהיא.

12.5.       כאמור בסעיף 6 לעיל, המידע והתוכן המוצגים בפלטפורמה מבוססים על חקיקה ופסיקה, מאגרי מידע ציבוריים וצדדים שלישיים. החברה אינה נושאת ולא תישא בכל אחריות לכל נזק או פגיעה, ישירים או עקיפים, שייגרמו למשתמש או לכל צד שלישי שהוא, מתכנים אלה או כל שימוש שייעשה בהם או הסתמכות על תכנים אלה. השימוש בתכנים או במידע הוא באחריות המשתמש בלבד ולפי שיקול דעתו. על אף שהחברה נוקטת במאמצים סבירים על מנת לכלול בשירות מידע עדכני ונכון, יתכן והמידע שייכלל בשירות לא יהיה מדויק לחלוטין מבחינה טכנית או יכיל שגיאות דפוס ולכן החברה אינה מבטיחה או מתחייבת ולא תהיה אחראית לדיוק, לעדכניות או לשמות המידע המובא בשירות זה.

13.  שינוי תנאים

13.1.       החברה רשאית לבצע שינויים בהסכם זה או בנספחיו בכל עת, ומבלי שתצטרך לתת על כך הודעה מראש.

13.2.       באחריות המשתמש להיכנס לדף זה בכדי לברר האם בוצעו שינויים בהסכם זה.

14.  שיפוי

14.1.       המשתמש מתחייב כי ישפה ויפצה את החברה, בגין כל הפסד, נזק או חסר (לרבות הוצאות ושכ”ט עו”ד) שייגרמו לחברה, בקשר עם כל דרישה או תביעה שתופנה אליה, כתוצאה משימושו של המשתמש בפלטפורמה, מכל גורם שהוא; כל זאת, תוך 30 יום ממועד קבלת דרישת החברה לראשונה בכתב.

14.2.       המשתמש יהא אחראי לפצות ושפות את החברה בגין כל נזק שייגרם לה כתוצאה מהעלאת תכנים על ידו שאינם אמת, לא-מדויקים, או פוגעניים או המהווים עוולה או עבירה לפי הוראות כל דין.

14.3.       האמור בסעיף ‏12 זה אינו גורע מכל זכות או סעד אחרים, העומדים לחברה לפי הסכם זה או לפי כל דין.

15.  ברירת דין וסמכות שיפוט

סמכות השיפוט הייחודית והבלעדית בכל הקשור לנושאים ולעניינים הנובעים או הקשורים להסכם, תהא אך ורק לבית המשפט המוסמך שמקום מושבו בתל-אביב. הדין שיחול על הסכם זה יהיה הדין הישראלי.

השירות שניתן על ידי פלטפורמת Righty מבית Your Right Solutions ltd, אינו שירות משפטי ואינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי

Righty ממליצה להתייעץ עם עו"ד בכל מקרה שבו ישנה סוגיה משפטית

מדיניות פרטיות | תנאי שימוש באתר

דילוג לתוכן